Személyes adatok kezelése

2018, május 24 – 08:45 |   Anonymous

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Martonosi Pál Városi Könyvtára
1999-ben az ÉV KÖNYVTÁRA
*: 6400 Kiskunhalas Szövetség tér 11.      e-mail: kkhalas@vkhalas.hu
(: 77/421-851
Honlap: www.vkhalas.hu

honlap: www.vkhalas.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01066-2010
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2564

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a személyes adatok kezeléséről,
a nyilvános könyvtári szolgáltatások igénybe vétele során
AZ ADATKEZELŐ ÉS A HONLAP AZONOSÍTÁSA
A jelen tájékoztató és az általa fenntartott honlap tartalmáért a Martonosi Pál Városi Könyvtár (a továbbiakban: Adatkezelő) felelős.
Székhely: Kiskunhalas
Képviselő: Erhardt Györgyi igazgató
A képviselő elérhetősége: kkhalas@vkhalas.hu
Telefonszám: 06-77/423-832
Adószám: 155 42 133-1-03
E-mail: kkhalas@vkhalas.hu
Az adatvédelmi felelős elérhetősége:
E-mail: kkhalas@vkhalas.hu
Telefonszám: 06-77/421-851
A honlap elérhetősége a www.vkhalas.hu internetcímen elérhető webhely, a hozzá tartozó weboldalak és aloldalak.
Az adatkezelési tájékoztató 2018. május 25-töl visszavonásig érvényes. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót szükség szerint módosítsa, és a módosított szöveget a könyvtár kölcsönzési pontján, illetve a fent megjelölt honlapján közzé tegye. Az adatkezelési tájékoztató megállapítása és módosítása a Martonosi Pál Városi Könyvtár, mint Adatkezelő vezetőjének hatáskörébe tartozik.

TARTALOM
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1
AZ ADATKEZELŐ ÉS A HONLAP AZONOSÍTÁSA 1
I. ALAPELVEK 4
1. Bevezetés 4
2. A személyes adatok kezelésére vonatkozó fontosabb jogszabályok 4
3. Fogalommagyarázatok 5
II. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 8
4. Az adatkezelés szabályai 9
4.1 A jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elve 9
4.2 A célhoz kötött adatkezelés elve 9
4.3 Az adattakarékosság elve 9
4.4 A pontosság elve 9
4.5 A korlátozott tárolhatóság elve 9
4.6 Az integritás és bizalmas jelleg elve 9
4.7 Az elszámoltathatóság elve 10
5. Az adatkezelés jogszerűsége, a “jogalapok” 10
6. Az Érintett jogai 10
6.1 Előzetes tájékozódáshoz való jog 10
6.2 Az Érintett hozzáférési joga 10
6.3 A helyesbítéshez való jog 11
6.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 11
6.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog 11
6.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 11
6.7 Az adathordozhatósághoz való jog 11
6.8 A tiltakozáshoz való jog 11
6.9 A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek 12
6.10 Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 12
6.11 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) 12
2

6.12 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 12
6.13 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 12
III. A JOGSZERŰ ADATKEZELÉS BIZTOSÍTÁSA A NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI RENDSZERBEN 12
7. A KÖNYVTÁRI ALAPFELADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 12
7.1 Adatkezelés az Érintettek hozzájárulása alapján 13
7.2 A Könyvtárhasználókra vonatkozó szabályok 13
7.3 A könyvtár által szervezett programok résztvevőire vonatkozó szabályok 14
7.4 A honlap böngészésével kapcsolatos adatok – sütik, webjelölők – kezelése 14
7.5 Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 15
7.6 Tájékoztatás az elektronikus megfigyelőrendszerről 16
7.7 A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés 16
8. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 17
8.1 ADATVÉDELMI INCIDENSEK 17
9. JOGÉRVÉNYESÍTÉS 19
3

 1. ALAPELV EK
  1. Bevezetés
  Az Adatkezelő kiemelt jelentőséget tulajdonít a könyvtárhasználóktól, illetve a fent nevezett honlap látogatóitól származó személyes adatok védelmének; minden körülmények között biztosítani kívánja a könyvtárhasználók és a honlap-látogatók információs önrendelkezési jogát, és mindent megtesz a biztonságos internetezési lehetőségek megteremtéséért. E cél elérése érdekében az Adatkezelő a legmesszebb menőkig eleget tesz az Európai Parlament és a Tanács (2016. április 27.) 2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban Rendelet), valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.) szóló jogszabályok előírásainak.
  Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, gondoskodik azok integritásáról és biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja a célok eléréséhez szükséges eljárásiszabályokat.
  2. A személyes adatok kezelésére vonatkozó fontosabb jogszabályok
  A jelen tájékoztató kidolgozásakor az Adatkezelő a könyvtár tevékenységére vonatkozó alábbi hatályos jogszabályokat vette figyelembe:
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT éS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a jelen tájékoztatóban: Rendelet)
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a jelen tájékoztatóban: Infotv.)
  • 1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
  • 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
  4
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról
  szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet
  • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól;
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről
  • Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény és a 368/2011. (XII. 31.) Korm.
  rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről
  • A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény
  • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
  szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
  A könyvtár működésére vonatkozó további jogszabályokat a Könyvtárhasználati szabályzat 1.
  melléklete sorolja föl.
  3. Fogalommagyarázatok
  1) Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban Érintett) vonatkozó bármely információ. Az a természetes személy azonosítható, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján felismerhető. Személyes adat különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.
  2) Természetes személyazonosító adatok: az Érintett családi és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje.
  3) Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, továbbá a közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy.
  4) .Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat, vagy a
  5

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
5) Különleges adat: A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. (A Rendeletben: A személyes adatok különleges kategóriái)
6) Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat. ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról. (Ld. Különleges adat)
7) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza: ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
8) Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
9) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
10) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
11) Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelőnél vagy az adatfeldolgozónál kijelölt függetlenített szakember, aki szakmai rátermettsége és különösen az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű ismerete, valamint a Rendelet 39. cikkében említett feladatok ellátására alkalmas.
12) Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
13) Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félnek minősül-e.
6

14) Harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
15) Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
16) Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
17) Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
18) Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése érdekében.
19) Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adat megjelölése annak jövőbeli kezelése korlátozása érdekében.
20) Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
21) Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
22) Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
23) Anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja az Érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását.
24) Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
25) IP-cím: egyedi hálózati azonosító, amelyet a TCP/IP-protokoll szabványt használó szerverek, számítógépek és az internetes kommunikációra képes egyéb eszközök használnak egymás azonosítására. Az összes internetre kapcsolt informatikai eszköz rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.
A Rendelet a személyes adatok közé sorolja az Érintett által használt eszköz IP-címét is.
26) Cookie (süti): olyan információcsomag (fájl), amelyet az internetes tartalmat szolgáltató szerver küld a webböngésző programnak, és amelyet a szerver felé irányuló kérésekről
7

(keresésekről) visszaküld a szervernek. A sütik használatának elsődleges célja a profilinformációk tárolása, az erőforrás-takarékosság (idő, szerverkapacitás stb.).
27) A sütiket a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó által az interneten használt eszközön (számítógépen, táblagépen, okostelefonon stb.), ahol azok egy elkülönített könyvtárban tárolódnak. A süti egyértelműen azonosítja, és a webszerver számára felismerhetővé teszi a felhasználó által az interneten használt eszközt.
A Rendelet a személyes adatok közé sorolja az Érintett által használt eszközre kerülő cookie- és egyéb azonosítókat is.
28) Web-beacon (webjelző): egészen apró. átlátszó (emberi szemmel láthatatlan) képek a honlapokon: amelyekkel a felhasználók által végzett műveletek (pl. hírlevél megnyitása, URL-ekre (linkekre) kattintás stb. követhetőkké, mérhetőkké válnak. A webjelzőket a sütikkel együtt szokták alkalmazni; segítségükkel nyomon követhető a felhasználó internetes tevékenysége, lehetővé válik a pontos profilalkotás.
29) Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
30) Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
31) Tilalmi lista: azon Érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.
32) Felügyeleti hatóság: a Rendelet 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv. Magyarországon ez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Az adatait ld. 9. fejezetben, illetve a www.naih.hu oldalon.
II. A SZEMÉLVES ADATOK KEZELÉSÉRE V ONATKOZÓ SZABÁLYOK
Az alábbiakban az Adatkezelő kinyilvánítja a személyes adatok kezelését meghatározó elveket és ismerteti a tevékenysége során követett gyakorlatát, amelynek kapcsán az Érintettek személyes adatait kezeli; továbbá nyilatkozik arról, milyen jogalappal, milyen célra kezeli ezen adatokat, illetve hogyan biztosítja a személyes adatok jogszerű megőrzését és
védelmét.

8

 1. Az adatkezelés szabályai
  4.1 A jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elve
  alapján az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Érintettek számára átláthatóan, nyomon követhetően kezeli.
  4.2 A célhoz kötött adatkezelés elve
  követelménynek az Adatkezelő úgy tesz eleget, hogy a személyes adatokat csak előre meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon.
  Itt hívjuk fel az Érintettek figyelmét arra, hogy a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.
  4.3 Az adattakarékosság elve
  úgy érvényesül, hogy az Adatkezelő csak a tevékenységéhez szükséges mértékben, megfelelő módon kezeli a releváns személyes adatokat.
  4.4 A pontosság elve
  a Rendelet kimondja, hogy a személyes adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; ennek érdekében az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.
  4.5 A korlátozott tárolhatóság elve
  szerint az adatkezelő olyan formában tárolja a személyes adatokat, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
  A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, figyelemmel a Rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
  4.6 Az integritás és bizalmas jelleg elve
  érvényesítése érdekében az Adatkezelő oly módon végzi a személyes adatok kezelését, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.
  9

4.7 Az elszámoltathatóság elve
megvalósítása érdekében az Adatkezelő felelősséget vállal a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a 4. pontban leírt gyakorlatáért, és képes a Rendelet által meghatározott elveknek való megfelelés igazolására.
5. Az adatkezelés jogszerűsége, a “jogalapok”
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
5.1 az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
5.2 az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
5.3 az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges:
5.4 az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges:
5.5 az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges:
5.6 az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
6. Az Érintett jogai
6.1 Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra. hogy az adatkezelés megkezdését megelőzően az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról tájékoztatást kapjon.
6.2 Az Érintett hozzáférési joga
Az Érintett jogosult arra. hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
10

6.3 A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra. hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
6.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az Érintett jogosult arra. hogy kérésére – amennyiben a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll – az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő köteles arra. hogy ez esetben az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.
Az Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét, hogy a könyvtári beiratkozás feltétele a CXL. tv. 57. §. (1) bekezdésében meghatározott személyes adatok megadása, ezért a könyvtári tagság ideje alatt ezen adatok Érintett általi töröltetése a könyvtári tagság azonnali megszűnéséhez vezet.
Nem lehet törölni annak a beiratkozott könyvtárhasználónak az adatait, akinek bármilyen jellegű tartozása van az Adatkezelővel szemben. (Lásd 7.2 pont)
6.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra. hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.
6.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére az Érintettet az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
6.7 Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben meghatározott feltételekkel az Érintett jogosult arra. hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megfelelően tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az Érintett jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az az Adatkezelő akadályozná, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
6.8 A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra. hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy 1) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja,
11

hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
6.9 A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek
A közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg. illetve engedélyezte.
6.10 Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Lásd még: 8. fejezet
6.11 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Lásd: 9. fejezet
6.12 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, illetve, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről, vagy annak eredményéről. Lásd: 9. fejezet
6.13 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden Érintett jogosult hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. Lásd: 9. fejezet
111. A JOGSZERŰ ADATKEZELÉS BIZTOSÍTÁSA A NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI RENDSZERBEN
7. A KÖNYVTÁRI ALAPFELADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
12

Az alábbiakban áttekintjük a nyilvános könyvtári szolgáltatásokat nyújtó könyvtáraknak alapfeladataihoz kapcsolódó azon tevékenységeket, amelyek során az intézmények személyes adatokat kezelnek.
7.1 Adatkezelés az Érintettek hozzájárulása alapján
Az Érintettek hozzájárulása alapján történik
• a nyilvános könyvtári szolgáltatások igénybe vétele;
• az Adatkezelő által fenntartott honlap látogatása:
• a könyvtárhasználó és az Adatkezelő közötti írásbeli (e-mail) kommunikáció;
• feliratkozás az Adatkezelő által készített hírlevélre és egyéb értesítésekre;
• az Adatkezelő közösségi oldalának megtekintése, azon bejegyzések elhelyezése;
• az Adatkezelő által szervezett programokon való részvétel;
• a panaszkezelés.
7.2 A Könyvtárhasználókra vonatkozó szabályok
A vonatkozó jogszabály, az 1997. évi CXL. tv. 57. § (1) előírja, hogy “A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: természetes személyazonosító adatok és lakcíme.”
A jogszabály alapján a beiratkozáskor az Adatkezelő jogszerűen kezeli az Érintett természetes személyazonosító adatait és lakcímét. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, ezt követően pedig az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
A beiratkozás során az Érintett további személyes adatokat is megadhat. Az alábbiakban felsorolt adatok kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása:
• kedvezményre jogosító személyes adat (a jogosultságot igazolni kell)
• e-mail cím
• telefonszám
• foglalkozás
• munkahely, tanulók esetén iskola
• tudományos fokozat, cím
• egészségkárosodás
Az Adatkezelő a beiratkozás időtartamát fél. illetve 1 évben (365 napban) állapítja meg. a kezdő nap a beiratkozás dátuma. Az Adatkezelő az Érintett adatait az érvényes könyvtári tagság teljes időtartama alatt, és annak lejártától számított 5 évig tárolja az e célt szolgáló nyilvántartó rendszerében. A könyvtárhasználati tagság lejárta után 5 évvel – külön kérvény benyújtása nélkül – az Adatkezelő törli az Érintett személyes adatait az olvasói nyilvántartásból.
Abban az esetben, ha a könyvtári tagság ideje alatt az Érintettnek olyan befizetési kötelezettsége keletkezett, amellyel kapcsolatban a bizonylatot a 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) előírásai szerinti ideig őrizni kell.  Adatkezelő teljesíti erre vonatkozó jogszabályi kötelezettségét.
13

7.3 A könyvtár által szervezett programok résztvevőire vonatkozó szabályok
A Könyvtár tevékenységéhez hozzá tartozik a szakmai és közművelődési programok szervezése, amelynek során a Könyvtár épületébe nemcsak a könyvtárhasználók, hanem a nyilvánosság tagjai is betérhetnek. A Könyvtár a személyes adatok kezelése szempontjából különböző programokat szervez. A rendezvény lehet:
• nyílt, regisztrációhoz nem kötött,
• nyitott, előzetes regisztrációhoz kötött,
• zárt. csak meghívottaknak szóló.
A regisztrációhoz nem kötött, nyílt programon a nagyközönség tagjai korlátozás nélkül vehetnek részt. A rendezvényen résztvevők ugyanakkor elfogadják, hogy az esemény dokumentálása érdekében kép- és hangfelvétel készülhet, amelyet a Könyvtár, mint Adatkezelő a honlapján, közösségi média oldalán közzé tehet. Az adatkezelés jogalapja ez esetben az Érintett hozzájárulása.
A regisztrációhoz kötött, nyitott programon értelemszerűen azok vehetnek részt, akik az e- mail / postai címüket a Könyvtárral közölték. A rendezvényen résztvevők ugyanakkor elfogadják, hogy az esemény dokumentálása érdekében kép- és hangfelvétel készülhet, amelyet a Könyvtár, mint Adatkezelő a honlapján, közösségi média oldalán közzé tehet. Az adatkezelés jogalapja – mind az értesítési cím megadása, mind a kép- és hangfelvétel készítése esetén – az Érintett hozzájárulása, illetve a jogi kötelezettség. Az Adatkezelő a programra jelentkezők e-mail címét a megrendezés után 30 nappal törli.
A csak meghívottak számára rendezett zárt programon való részvétel előfeltétele, hogy az Érintettek előzetesen közöljék a Könyvtárral a jelentkezéshez szükséges személyes adataikat (név, munkahely, beosztás, e-mail cím, telefonszám stb.). A rendezvényen résztvevők ugyanakkor elfogadják, hogy az esemény dokumentálása érdekében kép- és hangfelvétel készülhet, amelyet a Könyvtár, mint Adatkezelő a honlapján, közösségi média oldalán közzé tehet. Az adatkezelés jogalapja – mind a regisztráció során kért személyes adatok közlése, mind a kép- és hangfelvétel készítése esetén — az Érintett hozzájárulása. Az Adatkezelő a programra jelentkezők e-mail címét a megrendezés után 30 nappal törli.
Az Adatkezelő az eseményeken készült kép- és hangfelvételeket a Helyismereti gyűjteményben helyezi el, amely gyűjteményre nézve megőrzési kötelezettsége van.
Amennyiben a közzétett kép- és hangfelvételekkel kapcsolatban az Érintett írásbeli kifogást terjeszt be. az Adatkezelő a Rendelet által előírt módon, a jelen tájékoztató 6.4 pontjában (Törléshez való jog) leírtak szerint jár el.
7.4 A honlap böngészésével kapcsolatos adatok – sütik – kezelése
Az Adatkezelő a honlap szolgáltatási színvonalának növelése, a webhely felhasználásának megkönnyítése, továbbá a biztonsági és adatvédelmi kockázatok kezelése érdekében a honlap böngészése során ún. „cookie”-kat, „süti”-ket (a továbbiakban süti) és webjelölőket használ. A sütik és webjelölők alkalmazása során az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.
14

A jelen tájékoztató bevezetőjében hivatkozott Rendelet értelmében a süti – az interneten használt eszköz IP-címével együtt – személyes adatnak minősül.
A sütik mibenlétéről a jelen tájékoztató Fogalom meghatározások című fejezetében olvashatók fontos információk.
A sütiket az Adatkezelő kizárólag adminisztratív célokra: a webhely látogatottságának mérésére, illetve a böngészés megkönnyítésére használja föl.
A honlapon figyelmeztetés látható a sütik használatáról. Ha az Érintett ezek után tovább böngészi a honlapot, hozzájárul a sütik elhelyezéséhez a böngészésre használt eszközén.
A csak a böngészési munkamenet idején érvényes sütik teszik lehetővé, hogy a honlap böngészése során a szerver felismerje az adott eszközt, megjegyezze a beállításokat, megkönnyítse a böngészést.
Az állandó sütik a böngészési folyamat lezárulta után  meghatározott ideig maradnak az Érintett eszközén, hogy lehetővé tegyék a felhasználók preferenciáinak, műveleteinek a felidézését egy későbbi látogatás során. (Ez biztosítja például egy adott oldalon a felhasználónév és a jelszó tárolását).
Az Adatkezelő a honlapját saját maga tartja karban, saját szerverén üzemelteti.
Naplófájl: az Adatkezelő a honlapjának üzemeltetése során keletkező naplófájl bejegyzéseiben tárolt adatok: az Érintett eszközének IP-címe, a használt böngésző típusa, az internetszolgáltató, a böngészés ideje, a belépő és kilépő oldalak címe. a látogatás alatti kattintások száma. A szerver anonim módon tárolja a jelzett adatokat. Amennyiben az Érintett nem járul hozzá a naplózáshoz szükséges adatkezeléshez, nem tudja használni a honlapot.
Az Adatkezelő honlapja harmadik féltől (tehát nem az Adatkezelőtől és nem az Adatfeldolgozótól) származó sütiket is kezel, úgy mint a Google Analytics©, amely az oldal monitorozásához, a statisztikák készítéséhez szükséges információkat gyűjti.
A Google Analytics© által kezelt adatok: a honlap-látogatók száma, a megtekintett oldalak, a látogatók tartózkodási helye, a belépés előtti webhely (ahonnan a felhasználó “érkezik”), a használt böngésző és operációs rendszer, az internetszolgáltató, a használt kijelző felbontása, az oldal böngészésének ideje, a honlap elhagyásának időpontja.
A Google Analytics© a fenti információkat anonim formában tárolja. Az anonim adatokhoz a szolgáltatás tulajdonosa és üzemeltetője, a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. CA 94043. USA) is hozzáfér. Az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekötésével az Adatfeldolgozó a gyűjtött adatokat célzott reklámok eljuttatására használja, melynek célpontja az internethasználó eszköze.
7.5 Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés Érintettje az a könyvtárhasználó vagy honlap-látogató, aki a regisztráció
során, vagy a honlapon megadta a hozzájárulását ahhoz, hogy az Adatkezelő az Érintett által
megadott e-mail címre eljuttassa a hírlevelet. Az adatkezelés jogalapja mindkét esetben az
Érintett hozzájárulása.
15

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által készített hírlevelek küldése az Érintett részére. A
hírlevelek tárgya az Adatkezelő szolgáltatásai, programjai, újdonságai, figyelemfelhívó
ajánlatai.
Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a hírlevél küldése kapcsán kezelt személyes
adatokat az Érintett erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve
az adatoknak az Érintett kérésére történő törléséig kezeli.
Az adatok tárolásának módja: az Adatkezelő az informatikai rendszerében egy elkülönített
adatkezelési listán kezeli az online felületen kapott adatokat. Az Adatkezelő garantálja, hogy
az informatikai rendszerben-tárolt személyes adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.
7.6 Tájékoztatás az elektronikus megfigyelőrendszerről
Az Adatkezelő a Könyvtár területén elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet, amelynek célja az emberi élet. a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a balesetek és jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.
A kép- és hangfelvételek rögzítési, felhasználási és megőrzési szabályaira a bevezetőben megadott jogszabályok rendelkezései irányadók, a működtetésre és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó részletes előírásokat az Adatkezelő vonatkozó szabályzata tartalmazza.
A kezelt adatok köre: az Érintettek kép- és hangfelvételeken rögzített képmása, hangja és egyéb személyes adatai. Felhívjuk a figyelmet arra. hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, ha az Érintett a bejáratnál kihelyezett figyelmeztető tábla és a jelen tájékoztató ismeretében bemegy a kamerával megfigyelt területre, helyiségbe.
Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján. 24 órában üzemel, a felvételeket a portaszolgálat helyiségében található számítógép 7 munkanapig tárolja. A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melyek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, mikor fért hozzá.
A kamerák aktuális képének megtekintésére kizárólag az erre felhatalmazott személyek jogosultak. A kamerák felvételének megtekintésére az Adatkezelő erre feljogosított vezetői jogosultak.
7.7 A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés
Az Adatkezelő jogi kötelezettsége alapján kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári tv.) szerint maradandó értékűnek minősülő, papír alapú és elektronikus iratokat annak érdekében, hogy az Adatkezelő irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig.
A levéltárba kerülő, személyes adatokat tartalmazó iratok adatkezelésére a Levéltári törvény az irányadó.
16

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
  Az Érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatok biztonságáért az Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz – mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.
  Az Adatkezelő a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv. érvényre juttatásához szükségesek.
  Az Adatkezelő az adatokat megtelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
  Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti, és akként kezeli. Az Adatkezelő a közalkalmazottakkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő: azt az érintett munkatársak az erre rendszeresített nyilatkozat aláírásával igazolják. A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő a jogosultsági szintek megadásával korlátozza.
  Az Adatkezelő az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.
  Amint a személyes adatok az Adatkezelő informatikai infrastruktúráján belülre kerülnek, az adatok megőrzésével és védelmével kapcsolatos teendőket az Adatkezelő Adatkezelési szabályzatában lefektetett elvek, eljárások és biztonsági szabályok írják elő, amelyek betartásáért az Adatkezelő minden munkatársa felelős.
  Az adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton zajló bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.
  A személyes adatok kezelése során az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel biztosítja:
  a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
  b) a számítógépes rendszerek jogosulatlan személyek általi használatának megakadályozását:
  c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat mikor és ki vitte be a számítógépes rendszerekbe:
  d) az adathordozó eszközök magas szintű fizikai védelmét;
  e) az informatikai rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát:
  f) az esetlegesen fellépő hibákról jelentés készítését.
  8.1 ADATVÉDELMI INCIDENSEK
  Az adatvédelmi incidens során sérül a titoktartási kötelezettség, a hozzáférhetőség vagy az
  integritás. A leggyakoribb adatvédelmi incidensek: hordozható adattároló (pl. pendrive)
  elvesztése, mobil eszköz (pl. laptop) eltulajdonítása, személyes adatok téves továbbítása,
  informatikai rendszer elleni támadás.
  8.1.1 Az adatvédelmi incidensek kezelése
  17

Az adatvédelmi incidensek megelőzése, a bekövetkezés esetén a kezelése, továbbá a vonatkozó jogi előírások betartása és betartatása az Adatkezelő intézmény vezetőjének a feladata.
A megelőzéssel kapcsolatos minimális intézkedés: az informatikai rendszerekben kötelező naplózni és elemezni valamennyi hozzáférést és az esetleges hozzáférési kísérleteket.
Amennyiben az Adatkezelő munkatársai adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell az intézmény vezetőjét. Bejelentés esetén a Könyvtár vezetője – az illetékesek bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja az esetet, és eldönti, hogy valóban incidensről, vagy pedig téves riasztásról van szó. A vizsgálandó és megállapítandó szempontok:
• az incidens bekövetkezésének időpontja és helye.
• az incidens leírása, hatásai.
• a kompromittálódott adatok köre és mennyisége,
• a kompromittálódott adatokkal érintett természetes személyek köre,
• az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírása.
• a további károk megelőzése, elhárítása vagy csökkentése érdekében tett intézkedések megtétele.
Adatvédelmi incidens bekövetkeztekor meg kell határozni és el kell különíteni az érintett rendszereket, és gondoskodni kell az incidenst előidéző bizonyítékok összegyűjtéséről és azok megőrzéséről. Mindezt követően meg kell kezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.
8.1.2 Az adatvédelmi incidensek nyilvántartása
Az Adatkezelő vezetője köteles bejelenteni a tudomására jutott adatvédelmi incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnál. A bejelentést indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, meg kell tennie.
Az adatvédelmi incidensről szóló bejelentésben
• ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
• közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy megbízott nevét és elérhetőségeit:
• fel kell becsülni az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
• be kell mutatni az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására megtett, vagy tervezett intézkedéseket, adott esetben beleértve az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó határozatokat.
A bekövetkezett adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amelynek minimum az alábbiakat kell tartalmaznia:
g) az érintett személyes adatok körét,
h) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát.
i) az adatvédelmi incidens időpontját,
j) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
k) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
1) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
18

A nyilvántartásban szereplő adatokat a hatóság ellenőrizheti.
9. JOGÉRVÉNYESÍTÉS
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő adatvédelmi felelőséhez lehet fordulni. Elérhetősége:
név: Erhardt Györgyi
cím: 6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 11.
telefonszám: 06-77/423-832
e-mail cím: kkhalas@vkhalas.hu

Ha az Érintett kérelme nyomán az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az adatvédelmi felelős tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatja őt a jogorvoslati lehetőségekről.
Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a hatósághoz is fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugvfelszolgalat@naih.hu honlap: wvvw.naih.hu

Ha az Érintett úgy véli, az adatkezelés során az Adatkezelő megsértette a személyes adatok kezeléséhez fűződő jogait, bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett választása szerint a per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Kiskunhalas, 2018. május 25.