Szabályzatok

Szabályzatok

2012, január 19 – 11:03 |    Nagy Zoltán

 1. Díjszabályzat
 2. Internethasználati szabályzat
 3. Könyvtárhasználati szabályzat
 4. Pandémiás terv

A Martonosi Pál Városi Könyvtár szolgáltatásainak díjszabályzata 2011. november l-jétől

 • Beiratkozás
 • Napijegy
 • Spirálozás
 • Késedelmi díj
 • Könyvtárközi kölcsönzés
 • Olvasótermi kölcsönzése
 • Folyóiratok kölcsönzése
 • Faxtovábbítás
 • Nyomtatás
 • CD, DVD archiválásra
 • Akkreditált Internet-használati tanfolyam
 • Helytörténeti könyvek eladása

A beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek:

– a 16 éven aluliak (1997. évi CXL. tv.);

– a 70 éven felüliek (1997. évi CXL. tv.);

– a súlyos fogyatékosságot tanúsító igazolvánnyal (15/1990 (IV.23. SZEM r.) rendelkezők;

– a könyvtári dolgozók (6/2001. (01.17.) sz. Korm. rendelet);

– a muzeális intézmények és levéltárak dolgozói (6/2001. (01.17.) sz. Korm. rendelet).

A felsorolt kedvezmények vonatkoznak a “Magyar igazolvánnyal” vagy a “Magyar hozzátartozói igazolvánnyal” rendelkezőkre is (319/2001. Korm. sz. rendelet).

 Beiratkozási díj:

Ingyenes

 • 16 éven aluliaknak,
 • 70 éven felülieknek,
 • fogyatékkal élők (hangos könyvek kölcsönzése érdekében),
 • közgyűjteményi dolgozók, könyvtárosok házastársai és eltartott gyermekei

1500 Ft/év

 • felnőttek

500 Ft/év

 • diákigazolvánnyal rendelkezők, pedagógusok, munkanélküliek, nyugdíjasok

Olvasójegy pótlása, egyedi azonosító megrongálása:

 1. elveszett olvasójegy pótlásának díja alkalmanként 100 Ft
  2. A dokumentumokban elhelyezett egyedi azonosítók (vonalkódok) megrongálása, megsemmisítése, olvashatatlanná tétele esetén darabonként 50 Ft-ot kell fizetni.

Napijegy:

300 Ft/nap

Spirálozás:

 • 1-100 lapig 200 Ft/db
 • 101-200 lapig 300 Ft/db
 • 201-300 lapig 350 Ft/db

Késedelmi díj:

10 Ft/kötet/nap+felszólítóvelek postai költsége

Előjegyzés:

100 Ft/alkalom

Könyvtárközi kölcsönzés/A visszaküldés postaköltsége/:

1900 Ft/darab

Olvasótermi állomány kölcsönzése:

zárástól nyitásig

200 Ft/ kötet

Folyóiratok kölcsönzése:

zárástól nyitásig 50 Ft/folyóirat

Faxtovábbítás díja:

 • egyoldalas: 150 Ft
  • fax fogadása: 20 Ft/oldal

Nyomtatás:

 • Fekete-fehér nyomtatás (szöveg) 45 Ft
  • Fekete-fehér nyomtatás (50 % feletti, kép) 100 Ft
 • Színes nyomtatás (szöveg) 45 Ft
  • Színes nyomtatás (50 % alatti, kép) 150 Ft
  • Színes nyomtatás (50 % feletti, kép) 300 Ft

Szkennelés:

A/4 méretig a könyvtáros közreműködése nélkül ingyenes

Könyvtáros közreműködésével az alábbi díjak szerint

• A/5-ös fekete-fehér 10 Ft
• A/4-es fekete-fehér 15 Ft
• A/3-as fekete-fehér 30 Ft
• A/2-es fekete-fehér 60 Ft
• A/2-es fekete-fehér tervrajz 100 Ft/m
• A/2-es fekete-fehér plakát 500 Ft
• A/5-ös színes 15 Ft
• A/4-es színes 30 Ft
• A/3-as színes 60 Ft
• A/2-es színes 200 Ft
• A/2-es színes tervrajz 800 Ft
• A/2-es színes plakát 600 Ft

CD archiválásra:

300 Ft/db

DVD archiválásra:

500 Ft/db

Számítógép- és Internet használat:

ingyenes (beiratkozott olvasóink részére)

Helytörténeti könyvek eladása:

• Kiskunhalas története 1. kötet 3000 Ft
• Kiskunhalas története 2. kötet 3000 Ft
• Kiskunhalas története 3. kötet 3500 Ft
• Kiskunhalas almanach 3500 Ft
• Kiskunhalas története 1-2-3. kötet 8000 Ft
• Kiskunhalas története 1-2-3. kötet + almanach 10.000 Ft
• Halasi Téka 6., 8., 9., 10., 11. 100 Ft/darab
• Kiskunhalasi hiedelmek 1000 Ft
• Hajrá Halas! 4000 Ft

INTERNETHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Az internet használatának feltétele a könyvtári tagság, vagy a napidíj.

A napidíjat fizetők csak személyi igazolvány bemutatásával vehetik igénybe a szolgáltatást.

Igénybe vehető a könyvtár kölcsönzési idejében (amely kivételes esetben az igazgató által korlátozható).

16 éven aluliak esetében az internet használata engedélyhez kötött, melyet a könyvtárban kell a szülőnek aláírnia.

Az ingyenes használat fél órára jogosít, szabad gép esetén hosszabbítható.

Az internetező a használati idő kezdetét és a nevét köteles bevezetni a nyilvántartásba.

Tanítási idő alatt a gyermekkönyvtárban az internethasználat szünetel.

Egy gépnél maximum 1 fő foglalhat helyet.

Internetfelhasználói tanfolyam ideje alatt hozzáférést nem tudunk biztosítani.

–        A számítógépekben okozott bármilyen kár estén a használó anyagi felelősséggel tartozik.

–        A felhasználó magatartásával nem zavarhatja a többi gépnél ülőt.

–        Karbantartás miatt alkalmanként az internet hozzáférés szünetelhet.

–        A számítógépeknél étel és ital fogyasztása tilos!

Az internethasználat íratlan szabályainak betartása követelmény!

–        Csak annyit töltsön merevlemezre, amennyire feltétlenül szüksége van, azt a saját névre létrehozott könyvtárba mentse! Kérjük, ne töröljön a merevlemezről, bízza ezt a könyvtárosra!

–        Az Internetről letöltött programokat, fájlokat a géptől való távozás előtt el kell távolítani. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a számítógépek tartalmát naponta töröljük, így saját érdekükben ne hagyják dokumentumaikat a merevlemezen.

–        A gépek beállításainak változtatása tilos! Rendellenesség esetén forduljon a könyvtároshoz.

–        A számítógépeken aktív vírusvédelemi szoftverek futnak, e programok kikapcsolása, felfüggesztése tilos!

–        Az olvasó a szolgáltatást nem használhatja törvénybe ütköző cselekményre (a hálózaton elérhető adatok illetéktelen használatára, módosítására, megrongálására, a hálózat biztonságát veszélyeztető információk, programok terjesztésére, stb.).

Az erőszakos, közízlést és közszemérmet sértő web-oldalak látogatása nem megengedett. Az ezekről való nyomtatást a könyvtár megtagadja.

–        A gépek be- és kikapcsolása a könyvtárosra tartozik.

–        Zárás előtt tíz perccel a gépek használatát kérjük fejezzék be.

A számítógép nem rendeltetésszerű használata, a használati szabályok be nem tartása

– kétszeri figyelmeztetést követően – a szolgáltatásból való kitiltást von maga után. A kitiltó rendelkezést a szolgálatot teljesítő kolléga jogosult meghozni.

Kiskunhalas, 2014. február. 1.

Könyvtárhasználati szabályzat

A Kiskunhalasi Városi Könyvtár a város és a városkörnyék lakosságának egészét szolgáló nyilvános könyvtár.

Szolgáltatásait bármely magyar állampolgár igénybe veheti, amennyiben a könyvtárhasználati szabályokat – aláírásával – elfogadja. Külföldi ill. ideiglenes tartózkodási engedéllyel Magyarországon tartózkodók számára a kölcsönzés feltétele, hogy magyar állampolgár kezességet vállaljon.

Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről a nyilvános könyvtári ellátásról értelmében a könyvtárhasználó a könyvtár alapszolgáltatásait ingyenesen, beiratkozás nélkül is igénybe veheti:

 1. könyvtárlátogatás
 2. a könyvtár által kijelölt gyűjteményrész helyben használata, kölcsönözhető állomány helyben használata
 3. információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

Beiratkozás

A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatokat kell közölnie és igazolnia: név, ha van: leánykori név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, munkahelye és foglalkozása, a személyi igazolvány vagy az útlevél száma.

A könyvtár gondoskodik a személyi adatok védelméről. Az adatokat az intézmény az olvasóval való kapcsolattartáshoz, illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használja fel.

A beiratkozási és egyéb térítési díjak mértékét a “szolgáltatások díjszabályzata” tartalmazza.

A könyvtár használója köteles helyben használat és kölcsönzés során egyaránt óvni a rongálódástól a könyvtár dokumentumait, amelyekbe bejegyezni, azokat megcsonkítani, mellékleteit kiemelni, a vonalkódot megrongálni TILOS!

Kölcsönzés

A Kiskunhalasi Városi Könyvtár 135 ezer dokumentummal rendelkezik. Ezek egy része csak helyben használható, többségét azonban beiratkozás után ki is kölcsönözhetik olvasóink. Valamennyi dokumentum úgy vihető el, ha a kölcsönzés tényét a kölcsönző könyvtáros regisztrálta.

A kölcsönzések nyilvántartása számítógépen történik. Egy alkalommal öt dokumentum kölcsönözhető. A kölcsönzés időtartama négy hét.

Az olvasójegyről leolvasható a lejárat napja és a kölcsönzött dokumentumok száma. Az olvasó ennek megfelelően időben tartozik visszahozni a kikölcsönzött dokumentumokat.

A kikölcsönzött könyvek lejárati ideje öt alkalommal hosszabbítható meg. ha az adott műre nincs előjegyzés. A hosszabbítás történhet személyesen, vagy telefonon (77/427-781) vagy e- mailen: kkhalas@vkhalas.hu. ha az olvasó a hosszabbítások lejárta után nem hozza vissza a dokumentumokat ujabb kölcsönzésre nem kerülhet sor.

A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott dokumentumokért az olvasó naponta és példányonként késedelmi díjat tartozik fizetni. /Kivétel az elháríthatatlan akadályoztatás pl.: hosszantartó kórházi kezelés, járásképtelenség./

A lejáratot követően 8 napon belül felszólítjuk késedelmes olvasóinkat, amelyet még két alkalommal megismételünk. Ha az olvasó ezt követően sem hozza vissza, akkor a követelés érvényesítésére eljárást indít a könyvtár.

Ha az olvasó a dokumentumot elveszíti vagy megrongálja, köteles a mű egy másik, kifogástalan példányát a könyvtár számára beszerezni. A pótlás megtörténtéig a díjszabásban meghatározott díjat kell fizetni. Ha az olvasó az elvesztett vagy megrongált dokumentumot nem tudja pótolni, akkor a mindenkori beszerzési árat köteles megtéríteni az intézménynek.

Folyóiratok kölcsönzése

A kölcsönzések nyilvántartása manuálisan történik A képes, szórakoztató, heti és havi rendszerességgel megjelenő folyóiratok régebbi számait kölcsönözzük. A kölcsönzési idő egy hét a kölcsönözhető példányszám öt.

A legfrissebb számok nem kölcsönözhetők. A napilapokat nem kölcsönözzük. A folyóirat elvesztése esetén térítendő díj a dokumentum könyvtárközi kölcsönzésének költsége, amennyiben az olvasónak nem áll módjában beszereznie.

Könyvtárközi kölcsönzés

Ha az olvasó olyan könyvet kér, ami nincs meg a könyvtár állományában, könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítjuk azt számára. A könyvtárközi kölcsönzésért az olvasó lebonyolítási díjat fizet.

Az olvasó köteles betartani a kölcsönadó könyvtár feltételeit. Elvesztés vagy rongálás esetén gondoskodnia kell az eredeti dokumentum pótlásáról.

A könyvtárközi kölcsönzéssel kapott fénymásolatért annak díját köteles megfizetni. Előjegyzés

Az olvasó kérésére dokumentumokat előjegyzünk. Az előjegyzett dokumentum megérkezésekor az olvasót írásban vagy telefonon értesítjük. A dokumentumot részére 5 napig félretesszük.

A dokumentumokat személyesen, telefonon és e-mailen is előjegyezhetik. Internet hozzáférési lehetőség

Feltétele a beiratkozás. A hozzáférés ingyenes, a géphasználatért az intézmény díjat állapít meg.

Egyéb szabályok

A könyvtárban a ruhatár használata kötelező. A kabátok zsebeiben és a táskákban hagyott értékekért felelősséget az intézmény nem vállal.

A nyilvános terekben étkezni nem szabad. Dohányzás az épület egészében TILOS, kivéve az erre kijelölt helyet.

Kiskunhalas, 2023. március 1.